Home » Hakkımızda

Hakkımızda

Yakın Doğu Enstitüsü (YDE) yerel, bölgesel ve küresel alanlarda disiplinlerarası bir yaklaşımla gerek kuramsal gerekse
pratiğe yönelik çalışmalar yapmak ve eğitsel faaliyetlerde bulunmak üzere kurulmuştur. Bu doğrultuda
YDE geliştirmiş olduğu disiplinlerarası yöntemsel ve kuramsal duruşla Kıbrıs’ta ve tüm Yakın Doğu
bölgesindeki sosyal, ekonomik ve kültürel süreçlerin hayata geçirilmesi ve değerlendirilmesinde analitik
ve sistemli bir bakış açısı sunmayı ve toplumla etkileşimli faaliyetler düzenlemeyi hedeflemektedir.

YDE’nin amaçlarının arasında, farklı bilim alanlarındaki araştırma faaliyetlerini tematik haftalar
çerçevesinde eşgüdümlüleştiren çok yönlü projeler üretmek ve uygulamaya koymak, farklı bilim alanlarını
ilgilendiren ve özellikle Yakın Doğu bölgesindeki toplumların gündeminde önemli yer tutan sosyal, kültürel,
ekonomik, stratejik ve bilimsel konularda politika üretim ve/veya denetleme süreçlerinde danışmanlık rolleri
üstlenmek, sertifika programları aracılığıyla öğrencilere ve toplumun değişik birimlerine eğitim hizmetleri
vermek, tematik etkinlik haftalarıyla öğrenciler ve toplumla etkileşimli projeler üretmek, toplumsal fayda
sağlayacak projelere bilimsel destek, işbirliği protokolleri ve akademik değişim programları aracılığıyla
Kıbrıs’a özelde Yakın Doğu’nun diğer toplumları genelde ise uluslararası toplumun tamamı arasındaki
karşılıklı etkileşimi pekiştirecek akademik bir köprü oluşturmak bulunmaktadır.

Yürütücü kadrosu uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, uluslararası hukuk, sosyoloji, medya ve
iletişim, dallarında uzmanlaşmış araştırmacılardan oluşan YDE, bu faaliyetleri hem politik yapılanmanın
hem de sivil toplumun kurum ve kuruluşlarıyla etkileşimli bir şekilde uygulamaya koymaktadır.

Bu çerçevede YDE bilimin tüm alanlarındaki değişik konularda öğrencilerin, akademisyenlerin,
toplumun farklı kesimlerinin ve politika yapıcıların faydalanabileceği arşivleme ve raporlama
faaliyetlerinin bu konularda ilgili paydaşların bilgi, tecrübe ve bilinçlilik düzeylerini artırmaya/
pekiştirmeye yönelik panel, konferans, çalıştay gibi etkinlikler de düzenlemektedir.

Ayrıca YDE sahip olduğu akademisyenler arası iletişim ağıyla, disiplinlerarası proje konularına
göre ihtiyaç duyulabilecek araştırmacıları sağlama yetkinliğini de her geçen gün geliştirmektedir.

Buna ek olarak, özellikle çok uluslu veya çok kurumlu araştırma projelerinde kurumsal işbirliğinin
sağlanması açısından önemli olan kurumsal ikili ve çoklu ilişkiler ağını da kurumlararası anlaşma ve
işbirliği protokolleri ile genişletmektedir.

Bu çerçevede YDE, gerek bölgenin gerekse dünyanın önemli araştırma merkezleriyle kurumsal
iletişim içindeyken aynı zamanda ortak proje çalışmaları ve araştırmacı değişim programlarını da hayata
geçirme konusunda kayda değer atılımlar gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

© Copyright 2018 | Near East Technology