Hakkımızda


Vizyon: Yakın Doğu Enstitüsü (YDE) yerel, bölgesel ve küresel alanlarda disiplinlerarası bir yaklaşımla gerek kuramsal gerekse pratiğe yönelik bilimsel çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur. Bu doğrultuda YDE geliştirmiş olduğu disiplinlerarası yöntemsel ve kuramsal duruşla Kıbrıs’ta ve tüm Yakın Doğu bölgesindeki siyasal, stratejik ve jeopolitik süreçlerin değerlendirilmesinde analitik ve sistemli bir bakış açısı sunmayı, karar alma süreçlerine katkıda bulunmayı ve toplum ile etkileşimli faaliyetler düzenlemeyi hedeflemektedir.

Misyon: YDE’nin misyonu, ülkemizde ve Yakın Doğu bölgesindeki toplumların gündeminde önemli yer tutan siyasi, jeopolitik ve stratejik konularda araştırma faaliyetleri yürütmek, danışmanlık rolleri üstlenmek, öğrenciler ve toplumun farklı kesimlerine yönelik bilgilendirici etkinlikler düzenlemek, bilimsel faaliyetler ve işbirlikleri aracılığıyla ülkemizin uluslararası toplum ile arasındaki karşılıklı etkileşimi pekiştirecek akademik bir köprü oluşturmaktır. YDE bu çerçevede seminer, yuvarlak masa toplantıları, panel, çalıştay ve konferanslar düzenlemekte, rapor, bülten, analiz ve yorum formatında yayınlar üretmekte ve sahip olduğu geniş iletişim ağı aracılığıyla farklı alanlarda uluslararası işbirlikleri yapmaktadır.

Çalışma Alanları:

  • Dış siyaset (Türkiye, Ortadoğu ve Avrasya)
  • Güvenlik
  • KKTC-AB ilişkileri
  • Enerji politikaları
  • Kamu Diplomasisi
  • Ekonomi ve küreselleşme
  • Siber politikalar