Hakkımızda


Yakın Doğu Enstitüsü (YDE) yerel, bölgesel ve küresel alanlarda disiplinlerarası bir yaklaşımla gerek kuramsal gerekse pratiğe yönelik çalışmalar yapmak ve eğitsel faaliyetlerde bulunmak üzere kurulmuştur. Bu doğrultuda YDE geliştirmiş olduğu disiplinlerarası yöntemsel ve kuramsal duruşla Kıbrıs’ta ve tüm Yakın Doğu bölgesindeki sosyal, ekonomik ve kültürel süreçlerin hayata geçirilmesi ve değerlendirilmesinde analitik ve sistemli bir bakış açısı sunmayı ve toplumla etkileşimli faaliyetler düzenlemeyi hedeflemektedir.

YDE’nin amaçlarının arasında, farklı bilim alanlarındaki araştırma faaliyetlerini tematik çerçevelerde eşgüdümlüleştiren çok yönlü projeler üretmek ve uygulamaya koymak, farklı bilim alanlarını ilgilendiren ve özellikle Yakın Doğu bölgesindeki toplumların gündeminde önemli yer tutan sosyal, kültürel, ekonomik, stratejik ve bilimsel konularda politika üretim ve/veya denetleme süreçlerinde danışmanlık rolleri üstlenmek, sertifika programları aracılığıyla öğrencilere ve toplumun değişik birimlerine Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM) bünyesinde eğitim hizmetleri vermek, tematik etkinliklerle öğrenciler ve toplumla etkileşimli projeler üretmek, toplumsal fayda sağlayacak projelere bilimsel destek aracılığıyla Kıbrıs’a özelde Yakın Doğu’nun diğer toplumları genelde ise uluslararası toplumun tamamı arasındaki karşılıklı etkileşimi pekiştirecek akademik bir köprü oluşturmak bulunmaktadır.

Yürütücü kadrosu uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, uluslararası hukuk, eğitim, sosyoloji ve iletişim dallarında uzmanlaşmış araştırmacılardan oluşan YDE, bu faaliyetleri hem politik yapılanmanın hem de sivil toplumun kurum ve kuruluşlarıyla etkileşimli bir şekilde uygulamaya koymaktadır.

Bu çerçevede YDE bilimin tüm alanlarındaki değişik konularda öğrencilerin, akademisyenlerin, toplumun farklı kesimlerinin ve politika yapıcıların faydalanabileceği arşivleme ve raporlama faaliyetlerinin bu konularda ilgili paydaşların bilgi, tecrübe ve bilinçlilik düzeylerini artırmaya/ pekiştirmeye yönelik panel, konferans, çalıştay gibi etkinlikler de düzenlemektedir.

Ayrıca YDE sahip olduğu akademisyenler arası iletişim ağıyla, disiplinlerarası proje konularına göre ihtiyaç duyulabilecek araştırmacıları sağlama yetkinliğini de her geçen gün geliştirmektedir.

Buna ek olarak, özellikle çok uluslu veya çok kurumlu araştırma projelerinde kurumsal işbirliğinin sağlanması açısından önemli olan kurumsal ikili ve çoklu ilişkiler ağını da kurumlararası anlaşma ve işbirliği protokolleri ile genişletmektedir.

Bu çerçevede YDE, gerek bölgenin gerekse dünyanın önemli araştırma merkezleriyle kurumsal iletişim içindeyken aynı zamanda ortak proje çalışmaları ve araştırmacı değişim programlarını da hayata geçirme konusunda kayda değer atılımlar gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.